fbpx

מאמרים מאת: נתנאל לוי | מנהל אגף ביטחון, חירום, מידע וסייבר, המשרד לשיוויון חברתי

מנהל ביטחון - מנהל סיכונים ומשברים

מניהול ביטחון לניהול סיכונים ומשברים

מנכ"ל ארגון אשר יחווה את מנהל הביטחון, או את מנהל הסיכונים והמשברים, בשגרה, יפנים את מקומו הפרקטי בהיררכיה הארגונית ואת חשיבות התפקיד לצורך המשך תפקוד וקיום הארגון.